Thema Duurzaam en toekomstgericht: Betrouwbare overheid

Door middel van reële toekomstvisies zet het gemeentebestuur piketpaaltjes voor de toekomst. Inwoners weten wat zij verwachten mogen en wat er van hen verwacht wordt. Inmiddels is bekend dat er in onze regio een verstedelijkingsopgave verwacht wordt: er moeten nog huizen bij. Dat betekent dat in onze geente meer huizen zullen komen dan tot nu toe gepland. Het is aan de lokale overheid om die zo duurzaam mogelijk in onze gemeente in te passen. Toekomstgericht bouwen betekent ook en vooral inspelen op de nieuwe wensen in onze gemeente. Zo komen er kansen om te bouwen voor éénpersoonshuishoudens of kangoeroe-woningen. Maar kunnen we ook kijken naar nieuwe huizen met een laag energieverbruik.

Het spreekt vanzelf dat veiligheid (een van de kerntaken van de overheid) voor onze inwoners gewaarborgd blijft. Inbraakgolven, vernielingen en vandalisme komen ook bij ons voor. Samen met de politie blijven we werken aan de beste bestrijding daarvan. Het CDA is bereid de daarvoor noodzakelijke middelen (b.v. cameratoezicht) in te zetten.

Een andere belangrijke taak van de overheid is het faciliteren van goed onderwijs. Zo vinden wij dat het nog steeds goed zou zijn als er een vmbo-school in onze gemeente komt. Zeker omdat keer op keer blijkt dat een aanzienlijke groep jongeren nergens anders terecht kan. Verder is bewezen dat een groene wand met planten in de klas de aandacht en prestaties van kinderen sterk verhoogt. Het CDA wil dan ook in de komende raadsperiode ‘een groene wand in elk lokaal’ realiseren.

Onder duurzaamheid valt natuurlijk ook het scheiden van afval. In onze gemeente zorgt Avalex (zoals eerder al aangegeven in een Gemeenschappelijke Regeling met andere gemeenten) voor het ophalen en de verwerking daarvan. Het proefproject voor het ‘omgekeerd inzamelen’ wordt begin 2018 uitgerold. Op zich is dat positief. Onduidelijk is echter nog wel of de gekozen samenwerking de beste is. Er wordt al enige tijd gepraat over de beste ondernemingsvorm voor Avalex. Wij vinden dat de structuur van Avalex aangepast moet worden, zodat Avalex beter bestuurd kan worden en efficiënter kan werken. De komende periode zullen we dus alle mogelijkheden moeten onderzoeken. Verder moeten de gemeente en Avalex nieuwe inzichten in afvalverwerking (zoals nascheiding van plastic) blijven volgen en implementeren als dit voordeel voor de burgers oplevert.

In november 2017 heeft de gemeenteraad besloten mee te denken over verkoop van (een deel van) onze aandelen in Eneco. Onze gemeente heeft een relatief klein percentage aandelen in haar bezit maar de verwachte opbrengst ligt in de orde van grootte van 50 tot 60 miljoen euro. Het CDA stelt voor om een deel van dat geld te reserveren voor maatregelen die meewerken om de doelstelling van energieneutraal in 2050 te realiseren.

In ons verkiezingsprogramma mag de mobiliteit niet ontbreken. In de afgelopen raadsperiode is er een enorme lengte mooi fietspad bij gekomen. De elektrische fiets is inmiddels breed ontdekt en menigeen is weer gaan fietsen. Het zou goed zijn als ook buiten de bebouwde kom bijvoorbeeld fietspaden goed verlicht zijn om het gevoel van veiligheid te vergroten.

Er wordt hard gewerkt aan twee andere wegen: de Oostelijke randweg (verbinding bedrijventerrein Boezem-Oost met de N470 inclusief aantakking Hoogseweg) en de verlengde Komkommerweg (verbinding Delftsestraatweg met de N470). Beide wegen staan op de planning voor 2018. En er wordt waanzinnig veel gebruik gemaakt van de Randstadrail. Jaarlijks nieuwe records qua aantal vervoerde reizigers. U voelt hem al aankomen. Aan het begin van de nieuwe raadsperiode moeten we ons met elkaar buigen over de vraag: hoe voorkomen we nu en in de toekomst dat het ook lokaal vast komt te staan. Het CDA wil dit graag met u samen oplossen. Daarbij vinden wij investeren in goede infrastructuur voor de fiets en de auto even belangrijk.