Debat Delfgauw

Politiek Café Delfgauw: Antwoorden van het CDAPN

U kunt dit document ook downloaden door HIER te klikken

Afgelopen donderdag 15 maart 2018, was er een politiek café met goed debat in Delfgauw. Dit was zoals gewoonlijk weer voortreffelijk georganiseerd door de Bewonersvereniging Delfgauw. Tijdens het debat kwamen 10 vragen vanuit het publiek aan de orde. Door tijdsgebrek kwamen de overige vragen niet aan bod. Hier een overzicht van alle vragen, met de antwoorden van het CDA.

Vraag 1:

Zijn er plannen om leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben vergoeding voor het vervoer naar deze scholen te geven?

Antwoord:
We hebben op dit moment als gemeente een regeling voor leerlingenvervoer, die overigens steeds opnieuw gecheckt moet worden of deze aan de eisen voldoet. Als er problemen of vragen zijn, kunt u het beste contact opnemen de gemeente. Indien u er niet uitkomt en dit een algemeen probleem is, kunnen wij het college van B&W verzoeken om e.e.a. aan te passen.

Vraag 2:

Hoe staan jullie tegenover één gemeente Oostland (Lansingerland – Pijnacker-Nootdorp) i.v.m. de opgave energieneutraal, huisvesting, bedrijventerreinen en tuinbouw?


Antwoord:

Het CDA is niet voor een gemeente Oostland, aangezien dit geen problemen oplost. Voor economie, energie, e.d. wordt al samengewerkt met de gemeentes om ons heen (niet alleen Lansingerland). Voor veel andere zaken heeft een kleinere gemeente (met de schaal die we nu hebben) juist de voorkeur, aangezien de dienstverlening dan dichter bij de burger plaats kan vinden.


Vraag 3:
Al 15 jaar praten we over het aanpakken van de S-bocht. Altijd werd er gezegd eerst de N470 klaar. Die is nu klaar en hoe nu verder?


Antwoord:

De S-bocht gaat nu aangepakt worden. De gemeente moet waar mogelijk de inwoners van Delfgauw betrekken bij de detailuitwerking. Voor de veiligheid kunnen de stoplichten 24/7 in werking blijven en de 30km zone moet als dusdanig ingedeeld worden.

Vraag 4:
Welke partij is het groenst in het kader van duurzaam? Hoe wilt u energieneutraal z.s.m. bereiken?

Antwoord:
Duurzaamheid is voor het CDA een van de belangrijkste punten (wij willen de aarde goed doorgeven aan onze kinderen). Het CDA kiest voor energiebesparing/isolatie, aardwarmte en zonne-energie. Windturbines passen niet in dit dichtbevolkte stuk van de Randstad of in onze groene gebieden.

Vraag 5:

Willen alle partijen minstens één groot minpunt noemen waar zij – als hoofdoorzaak – bij betrokken zijn geweest?


Antwoord:

Dit is altijd lastig te benoemen. Je wilt als partij altijd zo veel mogelijk punten realiseren en natuurlijk lukt dat niet altijd. Wij hadden graag meer concrete/meetbare stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Dat moet nu in de komende periode dan maar.

Vraag 6:
Kan de gemeente hulpbieden bij bewonersinitiatieven voor het aanleggen van snel internet in de buitengebieden?

Antwoord:
Jazeker. Het CDA heeft met enkele andere partijen de gemeente via een motie aangespoord, om e.e.a. te faciliteren. Om partijen bij elkaar te brengen en binnen wat mogelijk is te helpen.


Vraag 7:
3 jaar en 11 maanden en 20 dagen hoor je helemaal niks over de standpunten van de gemeenteraadsleden. Wat ik in de krant lees ben ik het vaak niet mee eens. Hoe denkt u over een afdwingend referendum over belangrijke zaken?

Antwoord:
Het CDA is niet voor een referendum. De vertegenwoordigende democratie zoals we die nu hebben, met het (vroegtijdig) betrekken van burgers bij allerlei plannen en initiatieven werkt het beste. Uiteraard willen wij in de komende periode graag verder en meer samenwerken met burgers en bedrijven. Het CDA staat ook, al dan niet met haar keet/lounge, op jaarmarkten en op andere momenten in de diverse dorpskernen.

Vraag 8:
Hoe denken jullie een financieel gezonde servicegerichte houding van een zelfstandig Avalex te garanderen?

Antwoord:
De taak van Avalex is het ophalen van afval, niets meer en niets minder. Daar hoort een bedrijfsmatige aansturing en een efficiënte bedrijfsvoering bij. Daar zijn nu gelukkig stappen voor gezet en later dit jaar worden er besluiten genomen. Het CDA wil Avalex omzetten in een NV of BV, met een professioneel bestuur en toezicht, los van de gemeentes.

Vraag 9:
35 jaar geleden heeft de gemeente beloofd dat de bebouwde kom van de Schimmelpenninck van de Oyeweg verboden wordt voor vrachtverkeer als de Komkommerweg er is. Bestaat die belofte nog steeds, zoals het een belofte betaamt?

Antwoord:
Wat het CDA betreft wel.

Vraag 10:
Hoe zit het met #MeToo in de lokale politiek?

Antwoord:
In de hele maatschappij, dus ook in de lokale politiek, is seksuele intimidatie volstrekt onacceptabel. Ieder incident moet zo snel mogelijk gemeld worden.

Vraag 11:
De tijdelijke opvang van vluchtelingen was een financieel debacle voor de gemeente. Wie waren hier verantwoordelijk voor en wat is het standpunt bij een volgende keer opvangen van vluchtelingen?

Antwoord:
De tijdelijke opvang van vluchtelingen gedurende 6 dagen in de Viergang was geen financieel debacle. De gemeente heeft in opdracht van het Rijk medewerking verleend, omdat er in heel Nederland onvoldoende opvangplekken waren. Nu zijn er in Nederland weer voldoende plaatsen. Overigens vindt het CDA uiteraard dat de oorzaken van de komst van vluchtelingen in internationaal verband voorkomen moeten worden. Een einde maken aan oorlog en conflicten en waar dan toch nodig opvang van vluchtelingen zo veel mogelijk in de regio.

Vraag 12:
Wat is jullie bijdrage aan Delfgauw energieneutraal: welke opties – welke keuzes?

Antwoord:
Aardwarmte (inclusief aansluiting op de warmterotonde in Zuid-Holland), zonnepanelen en energiebesparing/isolatie. Wij zijn tegen de komst van windturbines.


Vraag 13:
Wat betekent uw partij voor de student die er voor gekozen heeft in Delfgauw te gaan wonen?

Antwoord:
Daar waar mogelijk, willen wij (kleinschalige) jongerenhuisvesting realiseren. Dit draagt bij aan een breed woonaanbod in Delfgauw, waar nu voor jongeren en senioren te weinig mogelijkheden zijn.


Vraag 14:
Als er inbreilocaties komen in Delfgauw kunnen dan de huizen als eerste geoormerkt worden voor Delfgauwenaars?

Antwoord:
Voor alle huizen in onze gemeente gelden dezelfde regels. Delfgauwenaren hebben dezelfde kansen als andere inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

Vraag 15:
Bij S.V. Wippolder komt 60% van de leden uit Delfgauw. Wat kunt u voor hen betekenen?

Antwoord:
Het CDA vindt dat de gemeente ook haar verantwoordelijkheid moet nemen voor inwoners die buiten de gemeente (moeten) sporten. Wij willen dat de faciliteiten bij SV Wippolder verbeterd gaan worden en dat de gemeente dit met SV Wippolder en Delft moet regelen. We praten er al lang over, maar er moet nu eindelijk eens wat aan gedaan worden. Niet in problemen denken, maar in oplossingen. Waarom geen kleine grondruil met Delft? Een veld van SV Wippolder naar Pijnacker-Nootdorp en een stukje grond verderop richting Rotterdam langs de A13 naar Delft?


Vraag 16:
De verlengde Komkommerweg doorsnijdt vier fietspaden. Krijgen fietsers overal voorrang of wordt het per locatie verschillend?

Antwoord:
Er moet op alle plaatsen veilige situaties gemaakt worden. Soms is dat met een fietserstunnel, soms anders. Het zou wel goed zijn als alle voorrangsregels in de gemeente hetzelfde zijn, om verwarring voor de fietsers te voorkomen.

Vraag 17:
Hoe voorkomen jullie zwerfafval en vuilnis naast de containers bij het gebruik van pasjes voor de ondergrondse containers?

Antwoord:
Het CDA is voor strenge handhaving. Overtreders, personen die vuil bijplaatsen bij containers moeten streng aangepakt worden. Samen moeten de Delfgauw schoonhouden. Uiteraard moet Avalex zorgen dat de containers op tijd geleegd worden en men gaat daar binnenkort ook elektronische hulpmiddelen voor gebruiken.


Aldus opgesteld door Frank van Kuppeveld, lijsttrekker CDA Pijnacker-Nootdorp