Janneke Verwijmeren is de nieuwe fractievoorzitter

De CDA-fractie van de gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp heeft Janneke Verwijmeren gekozen tot fractievoorzitter, als opvolger van Frank van Kuppeveld, die benoemd is als wethouder. Edward de Lanoy is gekozen als vicevoorzitter. Dinsdagavond 24 april jl. heeft de gemeenteraad het raadsbrede Hoofdlijnenakkoord vastgesteld en zijn er vier wethouders benoemd. Voormalig fractievoorzitter van het CDA, Frank van Kuppeveld neemt zitting in het college, naast Ilona Jense (VVD), Hanneke van de Gevel (EA) en Peter Hennevanger (D66).

Janneke Verwijmeren volgt Frank van Kuppeveld op als fractievoorzitter. Ze was al eerder raadslid voor Pijnacker Nootdorp, van 2010-2014. Naast Janneke Verwijmeren en Edward de Lanoy maken Marjan Schellingerhoudt, Anne Volkers en Janno Meijer deel uit van de fractie.

Het CDA is blij met het voorspoedige en in goede sfeer verlopen proces om tot een raadsbreed Hoofdlijnenakkoord te komen. Met dit akkoord waarmee de hele raad heeft ingestemd, is door de nieuwe raad richting aangegeven voor de komende vier jaar. Daarbij hebben de afzonderlijke raadsfracties nog voldoende ruimte om een eigen invulling te geven of zaken scherper te stellen. Ook het CDA kan zich goed herkennen in dit akkoord, waarin veel punten van het CDA staan. Zo wil het CDA bouwen voor ouderen en jongeren, met daarbij oog voor de kleinschaligheid van de woonkernen en het behoud van de groene ruimtes. Daarnaast wil het CDA maatwerk in de zorg en extra aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers door o.a. het bieden van respijtzorg. Om tot een duurzamere gemeente te komen, zal samen met ondernemers en inwoners verder naar de mogelijkheden van nieuwe energiebronnen moeten worden gekeken, zoals bijvoorbeeld aardwarmte. Naast financiële randvoorwaarden bevat het hoofdlijnenakkoord ook voorstellen voor aanpassing van de bestuursstijl. Er zal echt beter en eerder in een proces met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers moeten worden gecommuniceerd. Er zijn te veel voorbeelden waarin dat nog steeds niet goed gaat. Kijkend naar de CDA verkiezingsslogan ‘Samen voor elkaar’ dan is met dit akkoord al een belangrijke eerste stap gezet.

VVD- Eerlijk Alternatief- CDA en D66 vormen het nieuwe College van B&W

De partijen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zijn het zaterdag 21 april eens geworden over een Hoofdlijnenakkoord voor de komende vier jaar. Met het akkoord, onder de titel ‘Verder in verbinding’, wordt voortgeborduurd op het raadsbrede akkoord van de afgelopen vier jaar. Het nieuwe college van B & W krijgt vier wethouders: Ilona Jense-Van Haarst (VVD), Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief), Frank van Kuppeveld (CDA) en Peter Hennevanger (D66).

CDAPN haalt 5 zetels binnen tijdens gemeentraadsverkiezingen

Met groot enthousiasme heeft het campagneteam en de kandidaten van CDAPN de uitslag van de verkiezingen ontvangen. Niet de grootste, helaas wel de derde partij, maar wel 3285 stemmen en 5 zetels in de nieuw te vormen gemeenteraad. Een factor dus om rekening mee te houden. We willen deze verantwoordelijkheid ook nemen en hebben de ambitie om een groot deel van ons verkiezingsprogramma ook waar te maken.

Alle kiezers die gestemd hebben op het CDA danken wij hartelijk. Wij zullen het door u gestelde vertrouwen niet beschamen en zullen met grote inzet deze raadsperiode ingaan en eindigen. We hebben er ontzettend veel zin in. We hebben een topteam om de raadsfractie te vormen.

We feliciteren natuurlijk de winnaars van deze verkiezingen. Voor de partijen die moesten inleveren zeggen wij, er komt over vier jaar een nieuwe kans. We rekenen op een goede samenwerking!

Beantwoording vragen politiek café Delfgauw

Beantwoording vragen politiek café Delfgauw van 15 maart

Tijdens het politiek Café in Delfgauw op 15 maart jongstleden zijn er vragen gesteld door het publiek die nog niet zijn beantwoord door de politieke partijen. Het CDAPN heeft deze vragen intussen beantwoord. De vragen en antwoorden zijn voor u beschikbaar via een download door HIER te klikken of anders door naar de vragen en antwoorden via deze website te gaan. Klikt u HIER voor de webpagina!

CDA doet campagne niet alleen met folders...

Het CDA actief met folders, maar vooral ook met dienen en luisteren

bron: Telstar Online

De afgelopen weken en weekeinden was het CDA weer overal te zien met folders. Maar ook met niet zo zichtbare activiteiten: luisteren naar wat er onder de inwoners leeft. Zo waren de afgelopen zaterdag de kandidaten Herman Sizoo, Kees van de Berg en Alex Koppers actief tijdens NL Doet in het Hofland te Pijnacker.

Zij hielpen daar met de verzorging van de lunch en gingen in gesprek met oud bewoners van het Hofland die voor NL Doet naar hun oude complex waren gebracht omdat de huidige bewoners hen een lunch aan wilden bieden met oud-Hollandse spelletjes. De bijeenkomst werd bekroond met een bezoek van H.H.M.M. de Koning en Koningin.

Eerder die week was het CDA te gast bij het SWOP in het welzijnscentrum te Pijnacker. Hier werd ondermeer het CDA-voorstel voor meer passende woningen dicht bij het centrum besproken dat enthousiast werd ontvangen door de aanwezigen. En hebben enkele kandidaten gesproken met senioren en met vertegenwoordigers van de ouderenbonden KBO en PCBO.

Op thema's als wonen, zorg, eenzaamheid, veiligheid, verkeersveiligheid, vervoer (regiotaxi) en digitalisering werd van gedachten gewisseld over het seniorenbeleid aan de hand van vragen: wat gaat er goed, wat kan beter, waar kan de gemeente helpen en wat kan het CDA daarbij doen. Enkele uitkomsten daarvan zijn dat op het gebied van zorg er een tekort is aan ouderenadviseurs en dat het invoeren van signaleringsgesprekken voor 80+ers een goede maatregel zou zijn met het oog op de preventieve en daarmee kostenbesparende effecten daarvan. Ook werd aandacht gevraagd voor fysieke veiligheid in de omgeving, het veranderen van het tweerichtingsverkeer bij rotondes naar éénrichting fietsverkeer en de handhaving van snelheid in de 30-kilometer zones.

Keukentafelgesprekken
Om een beeld te krijgen wat er leeft onder de inwoners maar ook bij bedrijven en instellingen hebben alle kandidaten bezoeken afgelegd in de gemeente. Zij hebben met de deelnemers diverse zaken besproken die bij hen leven. Voor een deel waren het zaken die zeer serieus van karakter zijn en waar dringend een oplossing voor moet worden gevonden. Deze zaken hebben dan ook de volle aandacht van het CDA en zullen zeker in de volgende vier jaar aan de orde komen. Het CDA wil ook haar invloed gaan uitoefenen naar een betere communicatie tussen de inwoners en de gemeente. Tijdens de diverse gesprekken, gewoon bij de mensen aan de keukentafel, kwam vaak aan de orde dat de communicatie over velerlei vlakken tussen de gemeente en haar inwoners wel wat beter zou kunnen. Hier is dus nog een slag te winnen.

Kom bij Frank op de Bank!
Het komende weekeinde is het voorlopig de laatste mogelijkheid de nieuwe CDA Loungekeet te bewonderen. Met de keet reist ook de inmiddels welbekende groene bank mee. Op de bank kunnen de inwoners van de gemeente plaatsnemen bij Frank van Kuppeveld op de bank. Op deze bank zit hij natuurlijk niet alleen, alle inwoners van Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw krijgen de gelegenheid op de bank hun zegje te doen over zaken die volgens hen nu echt eens een keer aangepakt moeten worden door de gemeentelijke politiek. Heeft u als inwoner iets wat u de lijsttrekker of de kandidaten van het CDA op het hart zou willen drukken, maak hier dan gebruik van en kom naar 'de bank van Frank', in alle winkelcentra.

CDA-vragen over geluidsoverlast Oosteinde

Het CDA stelt vragen aan het College over geluidsoverlast Oosteinde in Nootdorp

Het CDA stelt de onderstaande vragen aan het College van B&W:

Bewoners van het laatste deel (hoge huisnummers) van het Oosteinde in Nootdorp, ondervinden al jaren overlast van de combinatie van effecten van geluid van de A12, het spoor en de Hofweg. Kunt u aangeven wanneer de laatste geluidsmetingen gedaan zijn? Indien deze enige jaren geleden gedaan zijn, kunt u deze herhalen aangezien de verkeersintensiteit op alle drie de vervoerswegen toegenomen is? Welke mogelijkheden zijn er om de geluidsoverlast te beperken?

Bedrijventerrein de Boezem krijgt prioriteit

Bedrijventerrein 'de Boezem' krijgt hoge prioriteit!


Bron: Algemeen Dagblad


De revitalisering van het bedrijventerrein 'de Boezem' zal hoge prioriteit krijgen in de volgende raadsperiode, aldus huidig wethouder en CDA-lijstduwer Bob van der Deijl in een interview met het AD.

Het creëren van extra parkeerplaatsen is daarbij cruciaal, zo stelt hij. Hij reageert hiermee op de oproep van Gemeentebelangen aan het college om door hun gesignaleerde problemen aan te pakken. De problemen gaan in hoofdzaak over parkeerruimte, zo stelt de wethouder. De politie is er bij betrokken geweest en diverse mensen hebben geprobeerd als mediator op te treden. Hij verwacht dat. als het bedrijfsterrein zal worden aangepakt deze problemen zullen zijn opgelost. En wie kan dat beter weten dan wethouder Bob van der Deijl die zich al jaren heeft ingezet voor het goed functioneren van het bedrijventerrein.
Al heel veel jaren heeft van der Deijl daar een bedrijf en hij weet als geen ander hoe het er voorstaat op het bedrijven
- terrein.

In de loop van 2018 zal het bestemmingsplan worden herzien en zal er verder onderzoek worden gedaan naar de fysieke en economische veroudering van het gebied. De resultaten zullen aan de nieuwe gemeenteraad worden gepresenteerd. De bedrijven op het terrein worden bij de plannen betrokken. Samen met de ondernemersvereniging zal een plan van aanpak worden opgesteld en zullen ook ondernemers worden aangesproken op hun bijdrage om het terrein aantrekkelijk te houden.

Bob van der Deijl
kennende zal hij zich blijven(d) inzetten voor een aantrekkelijk bedrijventerrein 'de Boezem'.

Video met lijsttrekker Frank van Kuppeveld

Video met lijsttrekker Frank van Kuppeveld: stem op het cdapn op 21 maart!

Welkom op onze vernieuwde website

Welkom op onze verkiezingswebsite

Richard Mentink

Het CDA heeft alles op de rails staan voor de verkiezing van de gemeenteraad op 21 maart aanstaande. Als sluitstuk van deze voorbereidingen hebben we onze site een beetje aangepast om u als stemmer zo goed mogelijk te informeren. Want gedegen informatie vinden wij, als CDA, belangrijk om u in staat te stellen een verstandige keuze te maken in het stemhokje.

Op de site kunt u kennis maken met onze lijsttrekker Frank van Kuppeveld, die al in oktober van het vorige jaar door onze leden is verkozen. In november hebben de leden de lijst met 20 kandidaten vastgesteld, de eerste stappen hiervoor zijn al een jaar eerder gezet. Tenslotte is in januari het verkiezingsprogramma vast komen te staan, waaraan sinds april veel leden hebben meegewerkt. Het bestuur is ingenomen met zoveel participatie van leden en met een zo doortimmerd resultaat! Wij hopen dat u op deze site vindt wat u zoekt. Mocht dat niet het geval zijn, schrijf dan gerust een reactie. Niet voor niets hebben we daarvoor een speciale knop in het keuzemenu opgenomen. Wij zouden natuurlijk graag zien dat u uw stem uitbrengt op een kandidaat van het CDA. Maar ga in ieder geval stemmen, laat dit democratische recht niet onbenut!

Richard Mentink, Voorzitter bestuur CDA Pijnacker-Nootdorp

In memoriam Ruud Lubbers

In memoriam Ruud Lubbers

door Edward de Lanoy
Het CDA nieuws van deze week wordt helaas gedomineerd door een treurig bericht. Ruud Lubbers, de premier die Nederland uit de crisis van de jaren tachtig heeft gehaald, is op 78 jarige leeftijd overleden. Zoals Sybrand Buma verwoordt: ‘... Als langstzittende premier van Nederland is Ruud Lubbers van grote betekenis geweest voor ons land. Hij was een groot staatsman en een overtuigd christendemocraat....’ Ook de CDA leden van de afdeling Pijnacker-Nootdorp zijn verdrietig om zijn overlijden en wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en alle anderen die van hem hielden veel sterkte.

Bob van der Deijl reikt sportprijzen 2017 uit

Bob van der Deijl reikt sportprijzen 2017 uit

Onze CDA-wethouder Bob van der Deijl mocht vrijdagavond de sportprijzen voor het jaar 2017 uitreiken. Een waardering voor die sportlieden die onze gemeente op een sportieve, positieve manier vertegenwoordigen. In zijn openingswoord bij de uitreiking gaf de wethouder aan dat er zoveel verschillende sporten bij de genomineerden waren. Een overzicht. Bij de jeugd (meisjes) waren boksen, karate en atletiek vertegenwoordigd. De jury wees Lisanne Duijvestijn (3000 m hardlopen) als winnaar aan. Bij de jongens waren de sporten: zwemmen, schermen en jet-ski en hier won schermer Quincy Dualeh. Bij de senioren waren alleen mannen genomineerd: Tim Quartel als rolstoel-badmintonner, baanwielrenner Stefan Habets en schaatser Niels Overvoorde. Gelet op zijn Europese succes werd Niels de winnaar. Bij de teams waren het hele bekende namen: Avanti Flexcom (korfbal), SV Nootdorp en Oliveo allebei uiteraard voetbal. Hoewel de voetbalteams in hun klasse geweldige prestaties leverden gaf toch de doorslag dat Avanti het hoogst haalbare in het korfbal (de korfbal league) had bereikt en werden zij de winnaar.

Het was een hele gezellige happening met leuke interviewtjes door de organisatoren met alle genomineerden waardoor er een leuk inkijkje werd gegeven in al die sporten die niet dagelijks op de buis zijn.

CDA Pijnacker-Nootdorp feliciteert alle winnaars!

Terugblik: CDA-plan voor 'de Diamant' (CDA-fractie)

Terugblik: Een heel mooi plan voor 'de diamant'

In de raadsvergadering van donderdag 15 september 2017 heeft de lokale fractie van het CDA een motie aangekondigd, waarin gevraagd wordt hun plan om tot aanpassing van de Diamant en het Raadhuisplein te komen, op de haalbaarheid te onderzoeken. In de raadsvergadering van 29 september is over de motie gestemd. Via een korte presentatie liet fractievoorzitter Bob van der Deijl weten hoe het CDA tot deze plannen is gekomen. Het plan is verder uitgewerkt met R4a architecten en ingenieurs en in beeld gebracht in een filmpje. Het filmpje treft u hieronder aan!
Belangrijkste veranderingen aan de Diamant in dit voorstel zijn: de buitenkant wordt recht en van glas. Aan de zijde van Ackershof 2 wordt een schuine punt van het pand afgehaald waardoor ook aan die zijde een veel ruimere entree naar het Raadhuisplein ontstaat.
Belangrijke belemmering bij dit plan is dat de eigenaren alleen aanpassingen aan de Diamant willen overwegen als er een huurder wordt gevonden voor de 1e etage van de Diamant.

Het CDA wil het Raadhuisplein knusser maken en stelt voor leibomen op het plein te plaatsen, meer bankjes aan te brengen en een beperkt aantal kiosken (die in het verleden op het plein stonden) terug te halen. De kiosken moet in dezelfde stijl worden opgetrokken als de aanbouwen aan het Witte Huis en ook de Diamant zou op die manier aangepast moeten worden.
Meerdere fracties spraken hun waardering uit voor het creatieve plan en Wethouder Jaap van Staalduine gaf al aan dat als de motie aangenomen wordt hij ‘met plezier en enthousiasme’ de motie zal uitvoeren. Hij noemde het plan ‘inspirerend’.

Wonen voor senioren en jongeren beter mogelijk maken (CDA-fractie)

CDA-PN wil wonen voor senioren en jongeren beter mogelijk maken

Zoals de afgelopen tijd veelvuldig in de pers te lezen is, is er in Nederland een groot tekort aan betaalbare (sociale en in prijs net daarboven) woningen. Dit heeft vooral gevolgen voor jongeren en senioren, die moeilijker aan een woning kunnen komen. Ook in Pijnacker-Nootdorp is dit het geval. In de gemeenteraad is met steun van het CDA recent ook besloten om de grondprijzen voor sociale huurwoningen te verlagen, om zo de woningcorporaties de mogelijkheid te bieden meer sociale huurwoningen te bouwen. Voor jongeren geldt vaak dat ze op de fiets naar het centrum van een van onze dorpen kunnen rijden en de locatie van de nieuwe woning is dan niet zo’n probleem, maar voor senioren is bouwen in het centrum van belang. Senioren moeten eenvoudig naar winkels en andere voorzieningen kunnen lopen. In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, pleit het CDA daarom om bepaalde locaties in het centrum van Pijnacker en Nootdorp daarom te gebruiken voor woningen voor senioren (huur en koop). Het betreft in Pijnacker de oude Stanislaslocatie, dicht bij het centrum/ De Ackershof. In Nootdorp gaat het om de oude brandweerkazerne, dicht bij De Parade. De locatie van de oude brandweerkazerne in Nootdorp is vorig jaar ook genoemd als locatie voor een mogelijke nieuwe VMBO school, maar dat is voor het CDA onbespreekbaar. Het CDA heeft toen tegen het raadsvoorstel gestemd, omdat de verkeerssituatie en mogelijke impact op de omgeving/bewoners eerst breed onderzocht en gedragen moesten worden in overleg met omwonenden. Daar was in de Raad geen meerderheid voor. Voor een VMBO school moet daarom een andere locatie gezocht worden die wel acceptabel en passend is. Het CDA hoopt dat we in de komende jaren zowel op de oude Stanislaslocatie als op de locatie van de oude brandweerkazerne betaalbare woningen voor senioren kunnen realiseren en op diverse andere locaties in onze gemeente ook voor jongeren.

Toezicht en handhaving (Anne Volkers)

Beleidsnota Toezicht en Handhaving 2018-2022

In de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2018 is de beleidsnota Toezicht en Handhaving voor de komende vier jaren vastgesteld. In deze beleidsnota wordt vastgelegd op welke wijze de gemeente, samen met bewoners en bedrijven, het toezicht op en de handhaving van een groot aantal regels in de fysieke leefomgeving (bouw/ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid, APV en bijzondere wetten) wil bewerkstelligen.

De gemeente heeft hierbij de volgende doelen:
• voorkomen dat regels worden overtreden;
• beëindigen van overtredingen of afwijkingen van regels;
• ongedaan maken van de gevolgen van overtreding of afwijking van regels;
• dat bij voortdurende overtreding of afwijking de overtreder een sanctie krijgt opgelegd.

Ook deze beleidsnota voor de komende jaren zal in een Uitvoeringsplan worden uitgewerkt. Vóór eind maart zal het Handhavingsuitvoeringsprogramma Uitvoeringsplan Veiligheid 2018 worden opgesteld en worden aangeboden aan de gemeenteraad.

CDA-standpunt
We zijn het eens met de voorgenomen beleid op het gebied van toezicht en handhaving. Ook geeft de nota duidelijkheid over wat de gemeente van plan is. Uiteraard kijken we scherp naar de uitwerking hiervan in het Uitvoeringsplan Veiligheid 2018.

Anne Volkers- CDA-fractie
a.volkers@pijnacker-nootdorp.nl

Aansturing Avalex (Anne Volkers)

aansturing Avalex

In de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2018 is de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 vastgesteld.

De wijziging betreft vooral een aanpassing aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hierdoor is de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex een collegeregeling geworden. In samenhang daarmee is besloten tot uittreding van de gemeenteraad als deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling Avalex 2018. Bovendien wordt Avalex omgevormd tot een Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Toelichting

De wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (GR) heeft tot doel om op korte termijn te komen tot het verbeteren van de huidige aansturing, in vakjargon “governance”, van Avalex.

Met de aangenomen wijzigingen voldoet de GR weer aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en er sprake is van een heldere scheiding van rollen tussen colleges en raden. Bovendien komt er een duidelijke scheiding tussen opdrachtgever- en eigenaarschap terwijl de bestuurlijke drukte, door de omzetting in een bedrijfsvoeringsorganisatie, afneemt.

Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een ‘lichte’ samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid voor bedrijfsvoering en uitvoerende taken. Afvalinzameling leent zich, gelet op het uitvoerende karakter, bij uitstek om in een bedrijfsvoeringsorganisatie te worden ondergebracht. Een bedrijfsvoeringsorganisatie heeft een ongeleed bestuur. Het bestuur bestaat uit één collegelid per deelnemer en vervult de eigenarenrol. De portefeuillehouders afvalinzameling hebben in beginsel geen zitting in het bestuur. Zij hebben zitting in het opdrachtgeversoverleg. De insteek is om hiermee een duidelijke rollenscheiding te bewerkstelligen en de bestuurlijke drukte te verminderen. 2. Er zijn geen raadsbevoegdheden aan de gemeenschappelijke regeling overgedragen Daarom is het noodzakelijk dat de raad als deelnemer uit de GR treedt. De raad blijft uiteraard kaders stellen ten aanzien van de uitvoering van de afvalinzameling, onder andere door het vaststellen van de Afvalstoffenverordening en beleidsnota’s zoals 'Grip op grondstoffen'.

De wijziging van de GR vloeit voort uit het besluit dat de gemeenteraad in december vorig jaar heeft genomen over de toekomstige aansturing (governance) van Avalex.

Toen is besloten dat een impactanalyse zal worden uitgevoerd die moet leiden tot een nota van uitgangspunten over een keuze tussen de volgende zes opties.

a) voortzetting van de gewijzigde GR 2018 (zie bovenstaand)

b) verzelfstandigen, c) omvormen, d) verbreden, e) aansluiten, f) uitbesteden.

De nota van uitgangspunten, die uiterlijk op 1 juni 2018 moet worden vastgesteld, bevat de uitgangspunten waaraan het go/no go besluit over de 6 opties dient te voldoen; uiterlijk op 1 november 2018 moet een go/no go besluit over de toekomstige aansturing van Avalex worden genomen door de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten;

CDA-standpunt

Wij kunnen ons vinden in de wijziging van de Gemeenschappelijk regeling Avalex. Niet alleen omdat die nu aan de WGr voldoet, maar vooral omdat dit de aansturing eenvoudiger en transparanter maakt.

En omdat de wijziging een logisch vervolg is op het besluit van december vorig jaar over de aanpassing van de aansturing van Avalex. Bovendien vinden wij dat de aansturing beter en bedrijfsmatiger moet en kan. Met de vorming van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt een eerste stap in die richting gezet.

Daarom willen we zo snel mogelijk de resultaten van de impactanalyse en nota van uitgangspunten voor het maken van een goede keuze uit de 6 opties. En daarmee een definitieve keuze maken voor meest optimale bedrijfsmatige aansturing van Avalex.


Anne Volkers- CDA-fractie

a.volkers@pijnacker-nootdorp.nl

Integrale veiligheid (Anne Volkers)

CDA-PN over Integraal veilgheidsprogramma 2018-2022

Het veiligheidsbeeld is gelukkig over het algemeen redelijk positief. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Overlast, vandalisme en inbraken zijn nog steeds een bron van zorg. Daarom is het van belang dat er ook de komende 4 jaren fors op de aanpak van criminaliteit en onveiligheid wordt ingezet.
Het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 biedt overigens hiervoor voldoende aanknopingspunten. Maar in dit veiligheidsplan ligt het accent vooral op preventie. Dat is op zich prima, want voorkomen is beter dan genezen.Maar wij vinden dat voor een effectieve en doelmatige aanpak het nodig is dat zowel de preventie als de opsporing en vervolging op een hoger niveau komt en beide beter op elkaar laten aansluiten.
Verder vinden wij dat veiligheid een kerntaak is van de overheid. Burgers en ondernemers hebben een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat op preventie, maar zij moeten wel kunnen rekenen op de gemeente, politie en justitie als dat nodig is. Daarom wil het CDA een actief optreden door de gemeente en haar partners in veiligheid. In het moet een concrete uitwerking komen van een proactieve regierol van de gemeente en een verdere professionalisering van veiligheid in de gemeente. Met 3 gekozen prioriteiten zijn we het helemaal eens, mits de georganiseerde en drugsgerelateerde criminaliteit er ook onder valt.

Omdat cybercrime en fraude geen prioriteit zijn maar wel aandacht verdienen, willen wij ook dat de aanpak hiervan in het uitvoeringsplan is opgenomen.


In het kader van 'samen doen' hechten wij eraan dat ook de komende 4 jaar er goed overleg met ondernemers plaatsvindt, vooral m.b.t. de aanpak van criminaliteit op bedrijventerreinen en dat burgerinitiatieven, zoals wijktoezicht en app-groepen worden ondersteund en bevorderd.

Gezien de wisselwerking en de verbinding met andere beleidsterreinen, zoals zorg jeugdbeleid e.d., is het van belang dat in een vroeg stadium wordt bezien of en, zo ja, welke effecten beleidsplannen, ruimtelijke- en bouwplannen hebben op veiligheid. Gevraagd is om dit te betrekken bij de opstelling van het uitvoeringsplan en een zogenoemde Veiligheids- effectrapportage in te voeren en toe te passen.

In een mede door het CDA ingediende en unaniem aangenomen motie wordt het college verzocht om in het Uitvoeringsplan Veiligheid nadrukkelijk ook het COC te benoemen als belangrijke partner in het gemeentelijk Veiligheidsbeleid.


Anne Volkers- CDA-fractie
a.volkers@pijnacker-nootdorp.nl