Op woensdag 21 februari om 20.00 uur is er een Sportcafé van de Sportraad PN bij Tennisvereniging Pijnacker...

KLIK HIERONDER OP DE BUTTONS VOOR ONZE VERKIEZINGSTHEMA'S

In memoriam Ruud Lubbers

door Edward de Lanoy
Het CDA nieuws van deze week wordt helaas gedomineerd door een treurig bericht. Ruud Lubbers, de premier die Nederland uit de crisis van de jaren tachtig heeft gehaald, is op 78 jarige leeftijd overleden. Zoals Sybrand Buma verwoordt: ‘... Als langstzittende premier van Nederland is Ruud Lubbers van grote betekenis geweest voor ons land. Hij was een groot staatsman en een overtuigd christendemocraat....’ Ook de CDA leden van de afdeling Pijnacker-Nootdorp zijn verdrietig om zijn overlijden en wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en alle anderen die van hem hielden veel sterkte.

Bob van der Deijl reikt sportprijzen 2017 uit

Onze CDA-wethouder Bob van der Deijl mocht vrijdagavond de sportprijzen voor het jaar 2017 uitreiken. Een waardering voor die sportlieden die onze gemeente op een sportieve, positieve manier vertegenwoordigen. In zijn openingswoord bij de uitreiking gaf de wethouder aan dat er zoveel verschillende sporten bij de genomineerden waren. Een overzicht. Bij de jeugd (meisjes) waren boksen, karate en atletiek vertegenwoordigd. De jury wees Lisanne Duijvestijn (3000 m hardlopen) als winnaar aan. Bij de jongens waren de sporten: zwemmen, schermen en jet-ski en hier won schermer Quincy Dualeh. Bij de senioren waren alleen mannen genomineerd: Tim Quartel als rolstoel-badmintonner, baanwielrenner Stefan Habets en schaatser Niels Overvoorde. Gelet op zijn Europese succes werd Niels de winnaar. Bij de teams waren het hele bekende namen: Avanti Flexcom (korfbal), SV Nootdorp en Oliveo allebei uiteraard voetbal. Hoewel de voetbalteams in hun klasse geweldige prestaties leverden gaf toch de doorslag dat Avanti het hoogst haalbare in het korfbal (de korfbal league) had bereikt en werden zij de winnaar.

Het was een hele gezellige happening met leuke interviewtjes door de organisatoren met alle genomineerden waardoor er een leuk inkijkje werd gegeven in al die sporten die niet dagelijks op de buis zijn.

CDA Pijnacker-Nootdorp feliciteert alle winnaars!

Welkom op onze verkiezingswebsite

Richard Mentink

Het CDA heeft alles op de rails staan voor de verkiezing van de gemeenteraad op 21 maart aanstaande. Als sluitstuk van deze voorbereidingen hebben we onze site een beetje aangepast om u als stemmer zo goed mogelijk te informeren. Want gedegen informatie vinden wij, als CDA, belangrijk om u in staat te stellen een verstandige keuze te maken in het stemhokje.

Op de site kunt u kennis maken met onze lijsttrekker Frank van Kuppeveld, die al in oktober van het vorige jaar door onze leden is verkozen. In november hebben de leden de lijst met 20 kandidaten vastgesteld, de eerste stappen hiervoor zijn al een jaar eerder gezet. Tenslotte is in januari het verkiezingsprogramma vast komen te staan, waaraan sinds april veel leden hebben meegewerkt. Het bestuur is ingenomen met zoveel participatie van leden en met een zo doortimmerd resultaat! Wij hopen dat u op deze site vindt wat u zoekt. Mocht dat niet het geval zijn, schrijf dan gerust een reactie. Niet voor niets hebben we daarvoor een speciale knop in het keuzemenu opgenomen. Wij zouden natuurlijk graag zien dat u uw stem uitbrengt op een kandidaat van het CDA. Maar ga in ieder geval stemmen, laat dit democratische recht niet onbenut!

Richard Mentink, Voorzitter bestuur CDA Pijnacker-Nootdorp

Terugblik: CDA-plan voor 'de Diamant' (CDA-fractie)

Terugblik: Een heel mooi plan voor 'de diamant'

In de raadsvergadering van donderdag 15 september 2017 heeft de lokale fractie van het CDA een motie aangekondigd, waarin gevraagd wordt hun plan om tot aanpassing van de Diamant en het Raadhuisplein te komen, op de haalbaarheid te onderzoeken. In de raadsvergadering van 29 september is over de motie gestemd. Via een korte presentatie liet fractievoorzitter Bob van der Deijl weten hoe het CDA tot deze plannen is gekomen. Het plan is verder uitgewerkt met R4a architecten en ingenieurs en in beeld gebracht in een filmpje. Het filmpje treft u hieronder aan!
Belangrijkste veranderingen aan de Diamant in dit voorstel zijn: de buitenkant wordt recht en van glas. Aan de zijde van Ackershof 2 wordt een schuine punt van het pand afgehaald waardoor ook aan die zijde een veel ruimere entree naar het Raadhuisplein ontstaat.
Belangrijke belemmering bij dit plan is dat de eigenaren alleen aanpassingen aan de Diamant willen overwegen als er een huurder wordt gevonden voor de 1e etage van de Diamant.

Het CDA wil het Raadhuisplein knusser maken en stelt voor leibomen op het plein te plaatsen, meer bankjes aan te brengen en een beperkt aantal kiosken (die in het verleden op het plein stonden) terug te halen. De kiosken moet in dezelfde stijl worden opgetrokken als de aanbouwen aan het Witte Huis en ook de Diamant zou op die manier aangepast moeten worden.
Meerdere fracties spraken hun waardering uit voor het creatieve plan en Wethouder Jaap van Staalduine gaf al aan dat als de motie aangenomen wordt hij ‘met plezier en enthousiasme’ de motie zal uitvoeren. Hij noemde het plan ‘inspirerend’.

Wonen voor senioren en jongeren beter mogelijk maken (CDA-fractie)

CDA-PN wil wonen voor senioren en jongeren beter mogelijk maken

Zoals de afgelopen tijd veelvuldig in de pers te lezen is, is er in Nederland een groot tekort aan betaalbare (sociale en in prijs net daarboven) woningen. Dit heeft vooral gevolgen voor jongeren en senioren, die moeilijker aan een woning kunnen komen. Ook in Pijnacker-Nootdorp is dit het geval. In de gemeenteraad is met steun van het CDA recent ook besloten om de grondprijzen voor sociale huurwoningen te verlagen, om zo de woningcorporaties de mogelijkheid te bieden meer sociale huurwoningen te bouwen. Voor jongeren geldt vaak dat ze op de fiets naar het centrum van een van onze dorpen kunnen rijden en de locatie van de nieuwe woning is dan niet zo’n probleem, maar voor senioren is bouwen in het centrum van belang. Senioren moeten eenvoudig naar winkels en andere voorzieningen kunnen lopen. In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, pleit het CDA daarom om bepaalde locaties in het centrum van Pijnacker en Nootdorp daarom te gebruiken voor woningen voor senioren (huur en koop). Het betreft in Pijnacker de oude Stanislaslocatie, dicht bij het centrum/ De Ackershof. In Nootdorp gaat het om de oude brandweerkazerne, dicht bij De Parade. De locatie van de oude brandweerkazerne in Nootdorp is vorig jaar ook genoemd als locatie voor een mogelijke nieuwe VMBO school, maar dat is voor het CDA onbespreekbaar. Het CDA heeft toen tegen het raadsvoorstel gestemd, omdat de verkeerssituatie en mogelijke impact op de omgeving/bewoners eerst breed onderzocht en gedragen moesten worden in overleg met omwonenden. Daar was in de Raad geen meerderheid voor. Voor een VMBO school moet daarom een andere locatie gezocht worden die wel acceptabel en passend is. Het CDA hoopt dat we in de komende jaren zowel op de oude Stanislaslocatie als op de locatie van de oude brandweerkazerne betaalbare woningen voor senioren kunnen realiseren en op diverse andere locaties in onze gemeente ook voor jongeren.

Toezicht en handhaving (Anne Volkers)

Beleidsnota Toezicht en Handhaving 2018-2022

In de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2018 is de beleidsnota Toezicht en Handhaving voor de komende vier jaren vastgesteld. In deze beleidsnota wordt vastgelegd op welke wijze de gemeente, samen met bewoners en bedrijven, het toezicht op en de handhaving van een groot aantal regels in de fysieke leefomgeving (bouw/ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid, APV en bijzondere wetten) wil bewerkstelligen.

De gemeente heeft hierbij de volgende doelen:
• voorkomen dat regels worden overtreden;
• beëindigen van overtredingen of afwijkingen van regels;
• ongedaan maken van de gevolgen van overtreding of afwijking van regels;
• dat bij voortdurende overtreding of afwijking de overtreder een sanctie krijgt opgelegd.

Ook deze beleidsnota voor de komende jaren zal in een Uitvoeringsplan worden uitgewerkt. Vóór eind maart zal het Handhavingsuitvoeringsprogramma Uitvoeringsplan Veiligheid 2018 worden opgesteld en worden aangeboden aan de gemeenteraad.

CDA-standpunt
We zijn het eens met de voorgenomen beleid op het gebied van toezicht en handhaving. Ook geeft de nota duidelijkheid over wat de gemeente van plan is. Uiteraard kijken we scherp naar de uitwerking hiervan in het Uitvoeringsplan Veiligheid 2018.

Anne Volkers- CDA-fractie
a.volkers@pijnacker-nootdorp.nl

Aansturing Avalex (Anne Volkers)

aansturing Avalex

In de vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2018 is de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018 vastgesteld.

De wijziging betreft vooral een aanpassing aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hierdoor is de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex een collegeregeling geworden. In samenhang daarmee is besloten tot uittreding van de gemeenteraad als deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling Avalex 2018. Bovendien wordt Avalex omgevormd tot een Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Toelichting

De wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (GR) heeft tot doel om op korte termijn te komen tot het verbeteren van de huidige aansturing, in vakjargon “governance”, van Avalex.

Met de aangenomen wijzigingen voldoet de GR weer aan de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en er sprake is van een heldere scheiding van rollen tussen colleges en raden. Bovendien komt er een duidelijke scheiding tussen opdrachtgever- en eigenaarschap terwijl de bestuurlijke drukte, door de omzetting in een bedrijfsvoeringsorganisatie, afneemt.

Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een ‘lichte’ samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid voor bedrijfsvoering en uitvoerende taken. Afvalinzameling leent zich, gelet op het uitvoerende karakter, bij uitstek om in een bedrijfsvoeringsorganisatie te worden ondergebracht. Een bedrijfsvoeringsorganisatie heeft een ongeleed bestuur. Het bestuur bestaat uit één collegelid per deelnemer en vervult de eigenarenrol. De portefeuillehouders afvalinzameling hebben in beginsel geen zitting in het bestuur. Zij hebben zitting in het opdrachtgeversoverleg. De insteek is om hiermee een duidelijke rollenscheiding te bewerkstelligen en de bestuurlijke drukte te verminderen. 2. Er zijn geen raadsbevoegdheden aan de gemeenschappelijke regeling overgedragen Daarom is het noodzakelijk dat de raad als deelnemer uit de GR treedt. De raad blijft uiteraard kaders stellen ten aanzien van de uitvoering van de afvalinzameling, onder andere door het vaststellen van de Afvalstoffenverordening en beleidsnota’s zoals 'Grip op grondstoffen'.

De wijziging van de GR vloeit voort uit het besluit dat de gemeenteraad in december vorig jaar heeft genomen over de toekomstige aansturing (governance) van Avalex.

Toen is besloten dat een impactanalyse zal worden uitgevoerd die moet leiden tot een nota van uitgangspunten over een keuze tussen de volgende zes opties.

a) voortzetting van de gewijzigde GR 2018 (zie bovenstaand)

b) verzelfstandigen, c) omvormen, d) verbreden, e) aansluiten, f) uitbesteden.

De nota van uitgangspunten, die uiterlijk op 1 juni 2018 moet worden vastgesteld, bevat de uitgangspunten waaraan het go/no go besluit over de 6 opties dient te voldoen; uiterlijk op 1 november 2018 moet een go/no go besluit over de toekomstige aansturing van Avalex worden genomen door de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten;

CDA-standpunt

Wij kunnen ons vinden in de wijziging van de Gemeenschappelijk regeling Avalex. Niet alleen omdat die nu aan de WGr voldoet, maar vooral omdat dit de aansturing eenvoudiger en transparanter maakt.

En omdat de wijziging een logisch vervolg is op het besluit van december vorig jaar over de aanpassing van de aansturing van Avalex. Bovendien vinden wij dat de aansturing beter en bedrijfsmatiger moet en kan. Met de vorming van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt een eerste stap in die richting gezet.

Daarom willen we zo snel mogelijk de resultaten van de impactanalyse en nota van uitgangspunten voor het maken van een goede keuze uit de 6 opties. En daarmee een definitieve keuze maken voor meest optimale bedrijfsmatige aansturing van Avalex.


Anne Volkers- CDA-fractie

a.volkers@pijnacker-nootdorp.nl

Integrale veiligheid (Anne Volkers)

CDA-PN over Integraal veilgheidsprogramma 2018-2022

Het veiligheidsbeeld is gelukkig over het algemeen redelijk positief. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Overlast, vandalisme en inbraken zijn nog steeds een bron van zorg. Daarom is het van belang dat er ook de komende 4 jaren fors op de aanpak van criminaliteit en onveiligheid wordt ingezet.
Het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 biedt overigens hiervoor voldoende aanknopingspunten. Maar in dit veiligheidsplan ligt het accent vooral op preventie. Dat is op zich prima, want voorkomen is beter dan genezen.Maar wij vinden dat voor een effectieve en doelmatige aanpak het nodig is dat zowel de preventie als de opsporing en vervolging op een hoger niveau komt en beide beter op elkaar laten aansluiten.
Verder vinden wij dat veiligheid een kerntaak is van de overheid. Burgers en ondernemers hebben een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat op preventie, maar zij moeten wel kunnen rekenen op de gemeente, politie en justitie als dat nodig is. Daarom wil het CDA een actief optreden door de gemeente en haar partners in veiligheid. In het moet een concrete uitwerking komen van een proactieve regierol van de gemeente en een verdere professionalisering van veiligheid in de gemeente. Met 3 gekozen prioriteiten zijn we het helemaal eens, mits de georganiseerde en drugsgerelateerde criminaliteit er ook onder valt.

Omdat cybercrime en fraude geen prioriteit zijn maar wel aandacht verdienen, willen wij ook dat de aanpak hiervan in het uitvoeringsplan is opgenomen.


In het kader van 'samen doen' hechten wij eraan dat ook de komende 4 jaar er goed overleg met ondernemers plaatsvindt, vooral m.b.t. de aanpak van criminaliteit op bedrijventerreinen en dat burgerinitiatieven, zoals wijktoezicht en app-groepen worden ondersteund en bevorderd.

Gezien de wisselwerking en de verbinding met andere beleidsterreinen, zoals zorg jeugdbeleid e.d., is het van belang dat in een vroeg stadium wordt bezien of en, zo ja, welke effecten beleidsplannen, ruimtelijke- en bouwplannen hebben op veiligheid. Gevraagd is om dit te betrekken bij de opstelling van het uitvoeringsplan en een zogenoemde Veiligheids- effectrapportage in te voeren en toe te passen.

In een mede door het CDA ingediende en unaniem aangenomen motie wordt het college verzocht om in het Uitvoeringsplan Veiligheid nadrukkelijk ook het COC te benoemen als belangrijke partner in het gemeentelijk Veiligheidsbeleid.


Anne Volkers- CDA-fractie
a.volkers@pijnacker-nootdorp.nl